BESTUUR, MAIL, STATUTEN

Belangstellenden kunnen in contact komen met Platform Berend Botje via
info@platformberendbotje.nl


Leiding
Drs. Henk Jaap Meijer, voorzitter

Drs. Gerard Dutmer, libellenspecialist.
Curriculum Vitae van drs. S.G. Dutmer, apotheker. Libellen deskundige en adviseur voor Platform Berend Botje Naam: de heer S. G. (Gerard) Dutmer. Geboorte datum: 02-07-1948. Geboorteplaats: Wildervank.
Adres: Roolfs 3 Woonplaats: Haaksbergen. Postcode: 7482 LJ Tel: 053 -5724180.
Libellen activiteiten:
Vanaf 1967 tot 1972: een inventarisatie van de libellen in het veenkoloniale gebied rond Wildervank. Daarbij werd in 1970 in de wijken van het Kalkwijksterdiep een grote populatie Groene glazenmakers en een kleine kolonie Zwarte sterns aangetroffen. Deze wijken waren helemaal dichtgegroeid met Krabbenscheer. Deze waarnemingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie: Brachytron, 7 (2), december 2003.
Van 1969 tot 1973: coördinator libellen van de werkgroep voor insecten, hydrobiologie en herpetologie (WIHH) van de Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden en vanuit deze functie heb ik mee aan de basis gestaan van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.
Van 1969 tot 1973 meegewerkt aan de inventarisatie van de Kappersbult, gelegen in het reservaat Drentsche Aa bij de Punt in de provincie Drenthe.
In 1974: samen met libellendeskundige Frans Duym en tekenaar Jan Koeman een geheel vernieuwde Libellentabel voor de Jeugdbonden voor natuurstudie geschreven.
In 1975: in dienst van de provincie Groningen, als ambtenaar 1e klas, van 2 september tot en met 15 oktober meegewerkt aan een planteninventarisatie in de ruilverkaveling Onstwedde.
In 1976: verhuisd naar Hengelo Ov., en in 2003 naar Haaksbergen.
Vanaf 1995 tot en met 1999: het SBB natuurreservaat Engbertsdijksvenen geïnventariseerd op libellen.
Diverse inventarisaties:
Vanaf 2003 houd ik me vooral bezig met het inventariseren van libellen in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel in Twente en incidenteel bij andere waterpartijen, al dan niet op verzoek van eigenaars en/of beheerders.
Voor Landschap Overijssel: Aamsveen van 2006 tot 2009, Dal van de Mosbeek in 2003, Lonnekermeer in 2003 en Lonnekerberg in 2007.
Voor Natuurmonumenten: Buurserzand van 2004 tot in 2014, Stepelerveld van 2004 tot in 2014 en Witte Veen van 2005 tot in 2013.
Voor Staatsbosbeheer: Haaksbergerveen van 2004 tot in 2014, Engbertsdijksvenen in 2003, Lemselermaten in 2003, Rossumermeden in 2003.
Dit zijn voor een deel langlopende projecten met als nevendoel om inzicht te krijgen in de natuurlijke schommelingen van de soorten en aantallen onder invloed van de jaarlijkse fluctuaties van het weer en het beheer.
Incidentele inventarisatie waren in deze jaren: Kanaal Almelo – Nordhorn bij de kruising van de weg Weerselo – Ootmarsum en de weg Denekamp - Ootmarsum in 2003, Hagmolenbeek in 2011 en 2012 en in 2011 de waterpartijen in de golfbaan van de Twentse golfclub bij Bornerbroek.
Vanaf 2008 wordt in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel de ontwikkeling van de libellenpopulaties van de in 2006 heringerichte Zoddebeek gevolgd.
In 2013 is de Buurserbeek ten zuidoosten van Haaksbergen, ten behoeve van waterschap Rijn en IJssel, geïnventariseerd op libellen om de effecten van de herinrichting van deze beek op de libellen fauna te kunnen volgen.
In 2014 is de Botterbeek geïnventariseerd op verzoek van waterschap Rijn en IJssel in verband met de herinrichting van dit beekje.
In 2014 is een begin gemaakt met de inventarisatie van een aantal beken rond Eibergen, in samenwerking met waterschap Rijn en IJssel, met als voornaamste doel te bekijken in hoeverre de Beekoeverlibel hier (nog) voorkomt.
In samenwerking met Stichting Platform Berend Botje is in 2008 een onderzoek gestart naar de verspreiding en de biotoopeisen van Krabbenscheer en Groene glazenmakers in de Veenkoloniën van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, met als nevendoel de bescherming van de ernstig bedreigde en zwaar beschermde libellensoort de Groene glazenmaker.v Alle waarnemingen vanaf 2004 zijn ingebracht in de website: www.waarneming.nl
Publicaties: van alle bovengenoemde activiteiten zijn rapportages en/of verslagen gemaakt. Deze zijn op verzoek leverbaar.
Overige publicaties:

Dutmer, G., 1970: Libellen, verspreidingsgegevens naar waarnemingen uit 1966 – 1969. – Anax 2: 6 – 24.
Dutmer G, & F. Duijm, 1974 Libellen, tabellen voorde Nederlandse imago’s en larven. – Jeugdbondsuitgeverij.
Dutmer, S.G., 2003: Libellen in de Gronings-Drentse veenkoloniën rond 1970, een inmiddels verloren gegaan libellenparadijs. Brachytron 7(2): 52 – 56.
Dutmer, S.G., 2003: Over een populatie van de Groene glazenmaker in de Veenkoloniën en een beschrijving van twee schemervluchten. Brachytron 7(2): 57 – 59.
Dutmer, S.G., 2003: ( recensie): De Nederlandse Libellen (Odonata). Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. Brachytron 7(2): 60 – 62.
Sipke Holtes en Gerard Dutmer, 2011: Vangen van krabbenscheer beschermt groene glazenmaker bij baggeren. H20 / 06 – 2011: 16 – 17.


Historie:
Stichting Platform Berend Botje is opgericht uit onvrede met de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal in 2008. In het tracé van dit kanaal bevond zich een populatie Groene glazenmakers die moest wijken voor de aanleg van dit kanaal, dat deel uitmaakt van het project: “van turfvaart naar toervaart.”
statuten ingekort