Persberichten  en  publicaties

Klik hier voor persberichten 3 t/m 1.

Persberichten en publicaties


Persbericht 7

20090104 - Persbericht n.a.v. hoorzitting klacht tegen dhr. Kamphuis afdeling Beton en Waterbouw, Provincie Groningen. 4 januari 2009

- Op 19 december vond in het provinciehuis te Groningen onder voorzitterschap van Mr. M. Zijlstra naar aanleiding van een klacht tegen dhr. Kamphuis een hoorzitting plaats. Daarbij is het volgende gebleken: • Het memo dat dhr. Kamphuis op 26 augustus als bijlage per mail aan dhr. H.J. Meijer heeft gestuurd is inderdaad door dhr. Kamphuis zelf geconstrueerd. Als auteur heeft dhr. Kamphuis de naam van provinciaal ecoloog dhr. E. van Hooff toegevoegd en als datum heeft hij 30 januari 2008 opgevoerd.

Kennelijk heeft dhr. Kamphuis middels deze oplichting willen doen voorkomen dat er door provincie Groningen een ecologische rapportage is opgesteld, die is gebruikt in een procedure bij het Ministerie van LNV. Naar aanleiding van deze procedure is er op 27 juni een ontheffing (FF/75C/2008/0119) verleend voor verplaatsen van Krabbenscheer met larven en eitjes van de strikt beschermde libel Groene Glazenmaker naar een nieuwe locatie.

De provincie Groningen heeft geen kwaliteitszorgsysteem, waarin documenten adequaat worden gearchiveerd. Hierdoor is achteraf niet vast te stellen of procedures juist worden doorlopen, vereiste documenten inderdaad op het juiste tijdstip aanwezig waren en op een correcte manier zijn gebruikt.

Wanneer burgers navraag doen worden zij slecht geïnformeerd. Als men dan doorvraagt worden op de afdeling Beton en Waterbouw documenten vervalst en aan burgers toegestuurd. Na het indienen van een klacht bevestigt dhr. Bosma (Hoofd afdeling B&W) het manipuleren van documenten, maar komt desondanks tot de conclusie dat mijn klacht ongegrond is. Kennelijk is binnen de cultuur op deze afdeling het manipuleren van documenten met als doel burgers te misleiden geaccepteerd.

De tekst uit het gemanipuleerde memo van dhr. Kamphuis is identiek aan een deel van de tekst uit de aanvraag voor de ontheffing ingediend door provincie Groningen bij het Ministerie van LNV. Omdat provincie Groningen opnieuw niet in staat blijkt een ecologische rapportage betreffende onderzoek naar de geschiktheid van de nieuwe locatie voor Krabbenscheer en Groene Glazenmaker te overleggen, concludeer ik dat dit vereiste onderzoek niet is uitgevoerd.
Drs. H.J. Meijer Stichting Platform Berend Botje, voorzitter www.platformberendbotje.nl

Persbericht 6

20081111 Krabbenscheer in Westerdiep te Wildervank wordt in goed overleg gespaard. Baggeren start in voorjaar 2009.

11 november 2008 - Kielwindeweer, 11 november 2008 - Samen met ingenieursbureau Tauw, de gemeente Veendam en Stichting Platform Berend Botje is gekeken naar de bodemsanering van het Westerdiep te Wildervank. Deze bodemsanering is gepland voor het voorjaar van 2009. De aanwezigen kwamen aan de hand van de voorgenomen werkzaamheden snel tot de conclusie dat op de plaatsen waar de meeste en meest vitale krabbenscheer voorkomt, en waar ook de Groene glazenmaker zich voortplant, niet gebaggerd gaat worden. Deze plaatsen, waar niet gebaggerd gaat worden, zijn de zwaaikom in het Westerdiep nabij de Kielsterachterweg en het noordelijke deel van het Westerdiep, tussen de Vijfde laan en het Oosterdiep ( is gelegen ter hoogte van de nieuwbouwwijk Woellust ). In het noordelijke deel van het Westerdiep tussen de dam bij de sportvelden en de Vijfde laan komt een kleine hoeveelheid Krabbenscheer voor maar in dit deel van het Westerdiep is tot nu toe geen voortplanting van de Groene glazenmaker waargenomen. Dit deel wordt wel gebaggerd. De heer J.F. Brilleman van ingenieursbureau Tauw heeft toegezegd dat de Krabbenscheer die zich hier bevindt tijdelijk wordt overgeplaatst naar het noordelijke deel van het Westerdiep waar niet gebaggerd gaat worden. Tijdens het baggeren wordt terugstromen verhinderd door, bijvoorbeeld, het aanbrengen van een balk. Nadat de baggerwerkzaamheden zijn beëindigd wordt deze balk verwijderd en kan de Krabbenscheer zich weer verspreiden over het gehele noordelijke deel van Westerdiep, van Duintjerterrein tot aan de dam ter hoogte van de sportvelden.

Platform Berend Botje is van mening dat op deze wijze zorgvuldig gehandeld wordt met betrekking tot de Krabbenscheer en de Groene glazenmaker en dat een zorgvuldige instandhouding van Krabbenscheer en Groene glazenmaker is gewaarborgd. Platform Berend Botje heeft tijdens de vergadering toegezegd aan ingenieursbureau Tauw en de gemeente Veendam geen bezwaar te zullen aantekenen tegen een, nog te verlenen, ontheffing inzake het baggeren van het Westerdiep volgens het besproken plan. Platform Berend Botje is zeer content met de gevolgde gang van zaken en dankt ingenieursbureau Tauw en de gemeente Veendam voor de snelle en adequate reactie op de aangetekende brief van Platform Berend Botje van 14 september 2008 waarin de gemeente Veendam is geattendeerd op de aanwezigheid van Krabbenscheer en Groene glazenmaker in delen van het Westerdiep. Deze bijeenkomst vond op 10 november plaats in het gemeentehuis van Veendam. Aanwezig waren: de heer J.F. Brilleman van ingenieursbureau Tauw, de heer A. Blaauw van de gemeente Veendam en de heer S.G. Dutmer van Stichting Platform Berend Botje.

Persbericht 5
20081014 Persbericht Krabbenscheer en Groene Glazenmaker in Kiel Windeweer

14 oktober 2008

Afgelopen zomer is een snel groeiende populatie Krabbenscheer en Groene Glazenmaker in Kiel Windeweer door provincie Groningen verplaatst naar een ongeschikte locatie om de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal mogelijk te maken. Op deze nieuwe locatie is de populatie van de strikt beschermde libellen Groene Glazenmaker inmiddels verloren gegaan. De aanleg van het nieuwe kanaal is op het verwijderen van een enkele dam na grotendeels afgerond. Omdat de Krabbenscheer door provincie Groningen onvolledig is verwijderd is de populatie waterplanten inmiddels terug op het tracé van het Westerdiepsterdallenkanaal. Platform Berend Botje heeft deze planten op video vastgelegd. Op ongeveer 15 m afstand van het Kieldiep bevindt zich in een tuinvijver nog steeds een vitale kernpopulatie Groene Glazenmakers, die hier afgelopen zomer opnieuw eitjes in Krabbenscheerplanten heeft afgezet. Hiervan zijn door Platform Berend Botje ook weer video opnames gemaakt en op DVD beschikbaar. Omdat de vijver boordevol Krabbenscheer zat en de populatie Groene Glazenmaker alleen overleeft indien de Krabbenscheer met eitjes voldoende ruimte heeft om naar de vijverbodem te zakken, is afgelopen zondag een deel van de Krabbenscheer met eitjes teruggeplaatst in de dode arm van het Kieldiep en ten zuiden van de inlaat in het Westerdiepsterdallenkanaal. Deze Krabbenscheerplanten met eitjes van Groene Glazenmaker liggen inmiddels op de bodem van het kanaal, waar over enkele weken de eerste libellenlarven zullen uitsluipen.

In de tuinvijver hebben de achtergebleven planten inmiddels voldoende ruimte om ook naar de bodem te zakken. Het terugplaatsen van de Krabbenscheer met eitjes Groene Glazenmaker is door Platform berend Botje ook op video vastgelegd. Daarmee is de Groene Glazenmaker terug op het tracé van het Westerdiepsterdallenkanaal en de provincie Groningen terug bij af. De populatie Groene Glazenmakers kan zich op deze uitermate geschikte plek nu ongestoord verder ontwikkelen. De volgende stap wordt wijziging van het bestemmingsplan buitengebied Hoogezand, waarin de bestemming van het kanaal moet worden aangepast van agrarisch naar recreatief. Omdat hiertegen in oktober 2006 tijdig bezwaar is gemaakt, vanwege het voorkomen van Krabbenscheer en Groene Glazenmaker, zal de provincie nu op zoek moeten naar alternatieven.
Drs. H.J. Meijer

Persbericht 4
Green Hawker under attack in 'Dutch Peat Colonies'
26 juni 2008 The beautiful dragon-fly 'Green Hawker' is under heavy pressure in the northern part of the Netherlands. Although this insect is strictly protected by the 'Habitat Guideline', the' Bern Convention' and the'2004 IUCN list of threatened species'the national Dutch authorities lean back when regional authorities facilitate and execute local recreation projects that threaten the Green Hawker and its habitat. In areas where until recently the Green Hawker developed very well, several illegal activities already damaged populations 'Stratiotes aloides' the water-plant that functions as childbed for Green Hawkers. A local foundation'Platform Berend Botje'tries to prevent further damage and indicated to prepare international follow up in case the situation doesn't improve. Obviously this is the only option left, since continuously warning didn't improve the situation.
Foundation - Platform Berend Botje
H.J. Meijer, MSc. - Chairman www.platformberendbotje.nl

Klik hier voor persberichten 3 t/m 1.