Persberichten  en  publicaties

Klik hier voor persberichten 7 t/m 4.Persbericht 15
Biologisch baggeren van veenkoloniale waterpartijen met Krabbenscheer
en Groene glazenmakerPersbericht Platform Berend Botje 20170228
Inleiding
De afgelopen jaren heeft stichting Platform Berend Botje er regelmatig op aangedrongen bij waterschap Hunze en Aa’s om alternatieven te onderzoeken voor het op traditionele wijze baggeren van waterpartijen met Krabbenscheer en de strikt beschermde libel Groene glazenmaker. Omdat herhaaldelijk is gebleken dat door deze traditionele baggerwerkzaamheden de beschermde populaties Groene glazenmaker verdwijnen, voldoet namelijk de gedragscode die de Unie van waterschappen heeft opgesteld en door het waterschap wordt gehanteerd in de Groninger- en Drentse veenkoloniën niet altijd aan de Flora en faunawet.
Baggeren
Baggeren is iets wat in Nederland nog vaak op traditionele wijze wordt uitgevoerd. Grote graafmachines scheppen het slib uit de watergangen, laden het op vrachtwagens welke het slib vervolgens transporteren naar verwerkingsinstallaties of stortplaatsen. Om op transportkosten te besparen wordt het slib nog wel eens langs de waterkant gelegd om in te klinken, waarna het alsnog opgeladen en getransporteerd dient te worden. Soms kan het slib worden hergebruikt op locaties in de buurt. Baggeren is een beproefde methode om een laag slib of sedimentatie te verwijderen uit een waterpartij, maar is niet altijd de best beschikbare techniek.
Lees het hele persbericht in een te downloaden pdf.Persbericht 14
artikel in DvhN 21-12-16

Persbericht 13
Provincie traineert compensatiegebied 2016 12 en 14 dec
tweespaltprov-waterschap
provincietraineert

13072016Bedreigende krabbenscheer in Emmercompascuum

Klik hier voor persberichten 7 t/m 4.Persbericht 11
“Veendam op zien Schmaalst” 20150218Stichting Platform Berend Botje is uitermate verheugd over de uitspraak van de RvS, waarin na 7 jaar procederen de aanvraag voor ontheffing zoals bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet voor het project “Aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal” wordt afgewezen. Dit betekent dat in feite alle werkzaamheden aan het kanaal illegaal zijn uitgevoerd en de staatssecretaris een nieuw besluit op ons handhavingsverzoek moet nemen. We wachten dit besluit af en zullen gepast reageren.
Deze uitkomst laat zien dat een lange adem en vakkundige ondersteuning van Advocatenkantoor Hoen uit Gorredijk, die onder andere is gespecialiseerd in natuurbeschermingsrecht, uiteindelijk de doorslag geven.
Met betrekking tot het argument dat het project van groot belang zou zijn voor de werkgelegenheid het volgende. Ook zonder de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal, dat ongeveer 6 miljoen Euro heeft gekost en vooral is aangelegd op aandringen van de gemeente Veendam, zou er in het project “Van Turfvaart naar Toervaart” werkgelegenheid zijn gerealiseerd. In tegenstelling tot lokale bestuurders rekenen wij in het bedrijfsleven altijd uit of een investering rendabel is. Uitgaande van 6 % jaarlijkse kapitaalkosten op een investering van 6 miljoen betekent dit dat het Westerdiepsterdallenkanaal de gemeenschap per jaar ongeveer 360.000 Euro kost. Afgelopen jaar zijn welgeteld 2 “toervaarders” de sluis aan de noordkant van het zeilmeer Langebosch gepasseerd. Zij hebben het rondje gevaren waarvoor het Westerdiepsterdallenkanaal indertijd is aangelegd. Per toervaarder heeft dit de gemeenschap alleen al in 2014 dus 180.000 Euro gekost. Wat mij betreft, met verwijzing naar de verantwoordelijke wethouder een typisch geval van “Veendam op zijn Schmaalst”.
Zijn er nog Groningers die zich afvragen waarom de werkgelegenheid in het Noorden zo achterblijft?

Persbericht 10
Raad van State weigert ontheffing voor Westerdiepsterdalkanaal
Woensdag 18 februari 2015 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (18 februari 2015) zelf ontheffing geweigerd voor het Westerdiepsterdalkanaal in Hoogezand-Sappemeer. Het gaat om een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet die de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in juni 2008 verleende aan de provincie Groningen voor de aanleg van het kanaal. Stichting Platform Berend Botje was tegen de ontheffing in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
Westerdiepsterdalkanaal
Het inmiddels aangelegde Westerdiepsterdalkanaal verbindt het Kieldiep met het zeilmeer Langebosch en is bedoeld voor pleziervaart. Omdat door de aanleg van het kanaal het leefgebied van de libellensoort de groene glazenmaker verdwenen is, was een Flora- en faunawetontheffing noodzakelijk. Volgens de staatssecretaris kon die ook verleend worden omdat het project van groot belang is voor de werkgelegenheid, er geen alternatief is en ter compensatie een sloot zal worden ingericht als leefgebied voor de groene glazenmaker.
Compensatie
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de staatssecretaris met voldoende overtuiging heeft aangetoond dat met de aanleg van het Westerdiepsterdalkanaal "een dwingende reden van groot openbaar belang is gediend en dat daarvoor geen andere bevredigende oplossing bestaat". De hoogste algemene bestuursrechter is er echter op basis van alle beschikbare onderzoeken niet van overtuigd dat de beoogde 'compensatiesloot' zo kan worden ingericht dat die geschikt is voor de groene glazenmaker. In het bijzonder de waterkwaliteit is niet geschikt voor krabbenscheer, een waterplantensoort die het leefgebied van de groene glazenmaker vormt, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Ook zes jaar na het verlenen van de ontheffing komt nog steeds geen krabbenscheer voor in de sloot.
Afwijzing
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarom het besluit van de staatssecretaris vernietigd. Gelet op de lange duur van de procedure waarin de staatssecretaris sinds juni 2008 vier keer in de gelegenheid is gesteld om meer onderzoek te doen en het besluit beter te motiveren, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak nu besloten de ontheffing alsnog te weigeren. Hierdoor beschikt het project niet meer over de benodigde Flora- en faunawetontheffing.
Handhaving
De staatssecretaris moet nog wel een nieuw besluit nemen op het handhavingsverzoek dat de stichting eerder in de procedure deed. Zij krijgt daarvoor twaalf weken de tijd. Als de stichting of de provincie het niet eens zijn met dat besluit kunnen zij daartegen direct beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201211251/2. http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82709&summary_only=&q=
Persbericht 9
20141027 TV Noord om de vijver geleid
Op vrijdag 24 oktober werd in een uitzending van TV Noord aandacht besteed aan het dichtgroeien van vijvers, kanalen en sloten door de waterplant krabbenscheer. Vanuit een vijver bij het waterschapshuis aan het Aquapark te Veendam werd door ecohydroloog dhr. Paul Hendriks van waterschap Hunze en Aa’s zijn zogenaamd dilemma “krabbenscheer laten staan of weghalen” toegelicht. Een dilemma voor het waterschap Hunze en Aas omdat de plant krabbenscheer strikt beschermd is vanwege het feit dat de zwaar beschermde libel Groene glazenmaker uitsluitend en alleen in deze plant haar eieren legt. Foto – Ecohydroloog Hendriks toont krabbenscheer uit vijver die door gemeente Veendam wordt beheerd. Daarbij werd, bewust of onbewust, de indruk gewekt dat het beheer van deze vijver in Veendam in handen is van waterschap Hunze en Aa’s. Dit is niet juist, het beheer van deze vijvers wordt gedaan door de gemeente Veendam.
Stichting Platform Berend Botje inventariseert sinds jaar en dag populaties krabbenscheer en groene glazenmaker in de provincie Groningen. In tijden dat nog vrijwel elk jaar de waterpartijen in Veendam en omstreken volledig geschoond werden omdat niet bekend was dat de libel Groene glazenmaker hier voorkwam, trok Platform Berend Botje voor het eerst aan de bel en publiceerde op webpagina waarneming.nl de eerste Veenkoloniale waarnemingen van de strikt beschermde libel. Sindsdien worden door specialisten van Berend Botje elk jaar de populaties geteld en is herhaaldelijk vastgesteld dat de Flora- en fauna-wet regelmatig wordt overtreden. Het is lang niet altijd duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is, maar indien schade wordt vastgesteld wordt aangifte gedaan.
Een deel van deze procedures loopt nog, andere zijn inmiddels zonder veroordeling afgesloten omdat achteraf moeilijk is vast te stellen wie in welke mate de krabbenscheer heeft weggehaald. Met de gemeente Veendam hebben we inmiddels goede vorderingen gemaakt. Samen met De Kompanije, Wedeka Beheer en Groenwerf te Bedum, die in deze gemeente het groenbeheer uitvoeren, is informatie uitgewisseld en tevens is door libellenspecialist drs. Gerard Dutmer het personeel geïnformeerd hoe men de groene glazenmaker het best kan beschermen. Dit leidt ertoe dat krabbenscheer en groene glazenmakers in de vijvers bij het waterschapshuis het nu prima doen.
Onze waarnemingen van de afgelopen jaren bevestigen dit. Een mooi resultaat dat is bereikt door waarnemingen en initiatieven van Platform Berend Botje met ondersteuning van de gemeente Veendam en medewerkers van plaatselijke groenbedrijven.Het waterschap heeft hierin geen rol gespeeld, maar kan direct op andere locaties waar ze het beheer wel uitvoert het succes van anderen in haar directe omgeving volop evenaren. Hiervoor is niet eerst drie jaar onderzoek noodzakelijk.
Namens Stichting Platform Berend Botje
drs. H.J. Meijer, voorzitter www.platformberendbotje.nl
Persbericht 8
Natuur versus de mens Radio 1 Journaal Woensdag 3 augustus, 2011.
Veendammer wethouder Henk-Jan Schmaal vertelt onzin

In het interview met Radio 1 Journaal van woensdag 3 augustus doet Veendammer wethouder Henk-Jan Schmaal een aantal onjuiste uitspraken. • Eerst beweert hij dat de Krabbenscheer naar een ander gebied is verplaatst (3:10) en vervolgens merkt hij op dat de plant is verplaatst naar een zijtak in hetzelfde gebied (3:22). • • Verder vindt hij de Flora- en faunawet een oneigenlijke reden om te gebruiken om de vaarverbinding tegen te houden (3:58). Iedere Nederlander en zeker een wethouder in de gemeente Veendam wordt geacht zich aan de wet houden. De Flora- en faunawet is bedoeld om de habitat van zeldzame soorten te beschermen en dus een hele goede reden om op deze plaats geen vaarverbinding aan te leggen. • • Tenslotte vindt hij dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld door bureau Bakker uit Assen (4:12) in te schakelen en zich hieraan te committeren. Wat hij daarbij niet vermeldt is dat dit bureau in haar onderzoek aangeeft dat de geschiktheid voor Krabbenscheer en Groene Glazenmaker stroomopwaarts in zuidelijke richting van de oude wijk afneemt en deze libellensoort hier in het verleden ook niet voorkwam. Dit wordt bevestigd door het feit dat de Krabbenscheer op de nieuwe locatie op een enkele kwijnende plant na is verdwenen en de populatie Groene Glazenmakers de verplaatsing niet heeft overleefd.
Voorafgaand aan de verplaatsing had provincie Groningen de nieuwe locatie op geschiktheid moeten onderzoeken. Dit is niet gebeurd. In haar uitspraak op 4 juni 2010 concludeert de Rechtbank Groningen dat de ontheffing van het Ministerie van LNV aan provincie Groningen voor verplaatsing van Krabbenscheer en Groene Glazenmaker ten onrechte is verleend en draagt zij het Ministerie op om een nieuwe beslissing op ons bezwaar te nemen. http://nos.nl/audio/261638-natuur-vs-de-mens-de-groene-glazenmaker.html Lees in pdf uitspraak van de rechtbank.

 

Klik hier voor persberichten 7 t/m 4.