Chronologisch overzicht
Actueel 2017 - voorlopig

21 augustus 2017: In een reactie op een opmerking bij een WOB verzoek antwoordt het waterschap Hunze en Aas dat hun opmerking gedaan bij mail van 19 januari 2016 verkeerd is begrepen. Verzoeken om informatie zullen van nu af aan weer normaal in behandeling worden genomen.
Opmerking van de stichting: dit is goed nieuws en draagt hopelijk bij tot een normalisering in de relatie tussen het waterschap en de stichting.

Actueel 2016

8 januari 2016: Gerard Dutmer stuurt een herinnering mail naar waterschap Hunze en Aas inzake de opgevraagde foto’s van het Nieuwediep.

19 januari 2016: Gerard Dutmer ontvangt een mail van waterschap Hunze en Aas, inhoudende dat deze foto’s pas geleverd zullen gaan worden nadat de RVO uitspraak heeft gedaan inzake de aangifte Slochter Ae en het verzoek tot handhaving betreffende verloren gegaan leefgebied voor Groene glazenmaker. Tot dan worden verzoeken om informatie niet in behandeling genomen.

28 januari 2016: Gerard Dutmer dient twee WOB verzoeken in bij ws Hunze en Aas: de ene betreffende de foto’s van het Nieuwediep en de andere betreffende de Slochter Ae – over krabbenscheer en groene glazenmaker in de periode 2002 – 2015.

23 februari 2016: antwoord ontvangen van waterschap Hunze en Aas op de WOB aanvragen van 28 januari 2016.

23 februari 2016: Gerard Dutmer heeft contact gehad met Martin Jonker van de Kompanjie over de bestrijding van Grote waternavel in Veendam.

25 februari 2016: antwoord ontvangen van waterschap Hunze en Aas op de WOB van 11 februari 2016.

Lees het hele activiteitenoverzicht van 2016 in een uitgebreide pdf

Actueel 2015

Aktiviteiten overzicht 2015-2016.

Ook te downloaden als pdf.

1 april 2015: Gerard Dutmer vraagt waterschap Vechtstromen om een datum vast te stellen voor overleg over Krabbenscheer vegetaties.

26 april 2015: Gerard Dutmer stuurt waterschap Vechtstromen een herinnering van de mail van 1 april.

27 april 2015: Waterschap Vechtstromen stuurt een bevestiging van ontvangst en belooft een afspraak te maken. (Die niet is nagekomen).

29 april 2015: Overleg met de gemeente Veendam, met de heer André Hammenga, wethouder, en de heer Martijn Jonker, van De Kompanjie, over het onderhoud van de waterpartijen in de gemeente Veendam en mogelijk herstel van verloren gegaan leefgebied van Krabbenscheer en Groene glazenmaker.

13 mei 2015: Overleg met waterschap Hunze en Aas in het waterschapgebouw. Besproken zijn o.a. dat schoningsactiviteiten door het waterschap fotografisch worden vastgelegd. Over de voortgang van het Slochterdiep project en het onderzoek door bureau Biota.

18 mei 2015: Gerard Dutmer heeft conform de afspraak, gemaakt op 29 april 2015, groeiplaatsen van Grote waternavel doorgegeven aan de gemeente Veendam.

6 juni 2015: Gerard Dutmer herinnert de heer André Hammenga, wethouder, en de heer Martijn Jonker, van De Kompanjie, aan de mail van 18 mei 2015, nadat hij heeft geconstateerd dat er op deze mail geen actie is ondernomen.

6 augustus 2015: Gerard Dutmer bezoekt met de heer Paul Hendriks een aantal Krabbenscheer vegetaties in Wildervank, Wildervanksterdallen, Hoogezand-Sappemeer, Drouwenermond en Stadskanaal.

Mailverkeer van Gerard Dutmer met mevrouw Judith Bosman van Arcadis BV en waterschap Hunze en Aas inzake de baggerwerkzaamheden in de Slochter Ae, om te bereiken dat de baggerwerkzaamheden in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Flora- en faunawet zouden worden uitgevoerd.

15 januari 2015: Mail gestuurd naar de heer Willem Kastelein van waterschap Hunze en Aas met de vraag of er nog aanvullend onderzoek is gedaan naar de Krabbenscheer vegetaties in de Slochter Ae, zoals eerder was toegezegd, per mail van 10 september 2014.
15 januari 2015: Reactie ontvangen van de heer Willem Kastelein, met de mededeling dat er in 2014 geen aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de Krabbenscheer vegetaties in de Slochter Ae.
1 april 2015: Mail gestuurd naar de heer Willem Kastelein met aanvullende vragen betreffende het baggeren in de Slochter Ae.
1 april 2015: Reactie ontvangen van de heer Willem Kastelein, met de mededeling dat Arcadis BV het project gaat uitvoeren en met mij contact zullen opnemen. Waterschap Hunze en Aas blijft uiteindelijk wel eindverantwoordelijk!
7 april 2015: Mail ontvangen van mevrouw Judith Bosman
11 april 2015: Mail gestuurd naar mevrouw Judith Bosman en waterschap Hunze en Aas
22 april 2015: Mail ontvangen van mevrouw Judith Bosman De in deze mails gedane toezeggingen lijken een juiste uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming met de Gedragscode te garanderen.

23 april 2015: Henk Jaap Meijer neemt contact op met Gerard Kuipers van de partij voor de dieren die zitting heeft in het bestuur van waterschap Hunze en Aas, over de Slochter Ae.

23 april 2015: Gerard Kuipers zegt Henk Jaap Meijer toe een en ander na te vragen en verslag uit te brengen.

25 april 2015: Gerard Kuipers deelt Henk Jaap Meijer mee dat het in een commissie binnen het waterschap wordt uitgezocht. De uitkomst hiervan is onbekend.

13 augustus 2015: Gerard Dutmer bezoekt de Slochter Ae om zich op de hoogte te stellen van de voortgang van het Slochterdiep project van waterschap Hunze en Aas, uitgevoerd door Arcadis BV. Hij constateert dat bijna alle Krabbenscheer vegetaties weggebaggerd zijn. De resterende Krabbenscheer vegetaties en de locaties van de weggebaggerde Krabbenscheer vegetaties worden nauwkeurig gefotografeerd.

21 augustus 2015: Gerard Dutmer bezoekt de Slochter Ae om de resterende Krabbenscheer vegetaties op te meten en nogmaals uitgebreid fotografisch vast te leggen. Ook meet hij de waterdiepte zo dicht mogelijk bij de resterende Krabbenscheer vegetaties.

Mailverkeer van Gerard Dutmer met mevrouw Judith Bosman van Arcadis BV en waterschap Hunze en Aas inzake de baggerwerkzaamheden in de Slochter Ae, na de bevindingen van Gerard Dutmer dat de baggerwerkzaamheden niet in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Flora- en faunawet zijn uitgevoerd.
15 augustus 2015: Mail gestuurd naar mevrouw Judith Bosman en waterschap Hunze en Aas
7 september 2015: Mail ontvangen van mevrouw Judith Bosman
7 september 2015: Mail gestuurd naar mevrouw Judith Bosman en waterschap Hunze en Aas
16 september 2015: Mail ontvangen van mevrouw Judith Bosman
18 september 2015: Mail gestuurd naar mevrouw Judith Bosman en waterschap Hunze en Aas
21 september 2015: Mail ontvangen van mevrouw Judith Bosman
24 november 2015: Mail inclusief eindrapportage ontvangen van mevrouw Judith Bosman
24 november 2015: Mail gestuurd naar mevrouw Judith Bosman en waterschap Hunze en Aas
25 november 2015: Mail gestuurd naar mevrouw Judith Bosman en waterschap Hunze en Aas, met verzoek om nadere informatie. Op deze mail is niet meer gereageerd en de gevraagde informatie is door mij niet ontvangen.

30 november 2015: Mail gestuurd naar waterschap Hunze en Aas, met verzoek om reageren op de bevindingen van Gerard Dutmer dat bij het baggeren van de Slochter Ae de Flora- en faunawet niet is nageleefd en dat bij een onbevredigende reactie Gerard Dutmer Platform Berend Botje zal adviseren om aangifte te doen bij de RVO.
9 december 2015: Antwoord ontvangen van waterschap Hunze en Aas op de mail van 30 november. Dit antwoord is naar mening van Gerard Dutmer onvoldoende, maar hij vraagt eerst nog om nadere informatie.
10 december 2015: Gerard Dutmer vraagt waterschap Hunze en Aas per mail om nadere informatie.
10 december 2015: De gevraagde informatie van waterschap Hunze en Aas ontvangen. Naar mening van Gerard Dutmer is de gevraagde informatie ontoereikend en onbevredigend. Hij adviseert Platform Berend Botje aangifte te doen bij de RVO.
De uitkomsten van de mails van mevrouw Judith Bosman waren onbevredigend en van waterschap Hunze en Aas werd helemaal geen inhoudelijke reactie ontvangen.

23 augustus 2015: Gerard Dutmer merkt in Emmer-Erfscheidenveen op dat er een lozingspunt is in kanaal A bij huisnummer 28 Zz, huize Linquenda. In het deel van het kanaal waar geloosd wordt, groeit geen Krabbenscheer in het andere deel wel. Deze waarneming wordt doorgegeven aan waterschap Hunze en Aas met verzoek om nadere informatie.

25 augustus 2015: Gerard Dutmer en Jan Hoek, van groenbedrijf Groenwerf, bezoeken een groot aantal groeiplaatsen van Krabbenscheer in Veendam en bespreken ter plekke het geplande en te plannen onderhoud.

6 september 2015: Reactie ontvangen van waterschap Hunze en Aas inzake de lozing in Emmer-Erfscheidenveen. Volgens het waterschap gaat alles volgens de verleende vergunning.

14 september 2015: Overleg met waterschap Hunze en Aas in het waterschapgebouw. Besproken zijn o.a. dat schoningsactiviteiten door het waterschap fotografisch worden vastgelegd. Over de voortgang van het Slochterdiep project, bureau Biota en het reguliere beheer. Gerard geeft als mogelijke oplossing van de overlast die aanwonenden zeggen te ondervinden van uitgestrekte krabbenscheer vegetaties, het plaatsen van plantenbakken, die geschikt zijn voor Krabbenscheer en ook nog eens onderhoudsarm zijn.

18 september 2015: Gerard Dutmer stuurt een voorstel inzake het plaatsen van plantenbakken voor krabbenscheer vegetaties naar waterschap Hunze en Aas, als oplossing voor de overlast die aaneengesloten krabbenscheer vegetaties geven aan aanwonenden in stedelijk gebied.

24 september 2015: Waterschap Hunze en Aas zet het voorstel inzake de plantenbakken voorlopig in de ijskast.

7 oktober 2015: Gerard Dutmer en Paul Hendriks, ecoloog van waterschap Hunze en Aas, hebben overleg met de gemeente Stadskanaal, in de persoon van mevrouw Gosiena Brongers, wethouder, en de heer M. Dekker van de gemeente, over het onderhoud van de waterpartijen in de gemeente Stadskanaal en mogelijk herstel van verloren gegaan leefgebied van Krabbenscheer en Groene glazenmaker.

28 oktober 2015: Van Henk Jaap Meijer een overzicht ontvangen van de aantallen vaarbewegingen in het circuit Kieldiep - Westerdiepsterdallenkanaal – Zeilmeer Langebosch – Oosterdiep – Eexterveenschekanaal – Annerveenschekanaal - Molenwijk. Dit aantal is voor 2015 een mooi rond getal, namelijk nul.

Mailverkeer met mevrouw Celine Roodhart, medewerkster van Royal Haskoning DHV, inzake Buffer noord ( = Runde zuid in de verslagen van Gerard Dutmer) inzake de herinrichting van dit deel van de Runde en de verplaatsing van Krabbenscheer vegetaties uit de Runde naar andere, potentieel geschikte, locaties.

28 oktober 2015: Mail ontvangen van mevrouw Celine Roodhart.
4 november 2015: Mail uitvoering beantwoord met voorstellen voor locaties, in afschrift aan mevrouw Jeannette van Schaik, ecoloog van waterschap Vechtstromen.
23 november 2015: Mail ontvangen van mevrouw Celine Roodhart, te weten een afschrift van haar mail gericht aan mevrouw Jeannette van Schaik.
24 november 2015: Mail naar mevrouw Celine Roodhart, in afschrift naar mevrouw Jeannette van Schaik, plus de bijgewerkte overzichten van Krabbenscheer en Groene glazenmakers rond Zwartemeer.
1 december 2015: Mail ontvangen van mevrouw Celine Roodhart.

11 december 2015: Gerard Dutmer bericht waterschap Hunze en Aas dat hij Platform Berend Botje adviseert om aangifte te doen van overtreding van Flora- en faunawet bij het baggeren van de Slochter Ae en dat hij Platform Berend Botje ook adviseert om de RVO waterschap Hunze en Aas op te dragen om door hun toedoen verloren gegaan leefgebied van groene glazenmaker te compenseren.

15 december 2015: Stichting Platform Berend Botje doet aangifte bij de RVO van het overtreden van de Flora- en faunawet door Arcadis BV en waterschap Hunze en Aas inzake de baggerwerkzaamheden in de Slochter Ae en dient een verzoek tot Handhaving in, betreffende het compenseren door waterschap Hunze en Aas van leefgebied voor groene glazenmaker dat door onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door waterschap Hunze en Aas, verloren is gegaan.

16 december 2015: Henk Jaap Meijer ontvangt van de RVO een ontvangstbevestiging van beide aangiftes.

16 december 2015: Gerard Dutmer merkt op dat er in het Nieuwediep te Nieuwediep geschoond is in vakken 1, 2 en 3. Bij vak 2 liggen veel Krabbenscheer planten op de oever. Aangezien de medewerkers van het waterschap Hunze en Aas in dit soort situaties foto’s maken voor en na het schonen vraagt Gerard Dutmer bij het waterschap deze foto’s op, om eens te bekijken of dit een goed beeld geeft van de uitgevoerde werkzaamheden.

22 december 2015: Henk Jaap Meijer ontvangt van de RVO een telefoontje inzake beide aangiftes. Vanwege de vrije dagen heeft waterschap uitstel gekregen om te reageren. Slochter Ae - eind januari en de compensatie vanwege te intensief schonen: midden februari.

Actueel 2014

18 februari 2015 Raad van State weigert ontheffing voor Westerdiepsterdalkanaal.

De Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (18 februari 2015) zelf ontheffing geweigerd voor het Westerdiepsterdalkanaal in Hoogezand-Sappemeer.


Medewerkers van de prov. Groningen bezig met verplaatsen van de krabbescheer uit het toekomstige Westerdiepsterdallenkanaal.

Het gaat om een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet die de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in juni 2008 verleende aan de provincie Groningen voor de aanleg van het kanaal. Stichting Platform Berend Botje was tegen de ontheffing in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

17 december 2014: Overleg met waterschap Hunze en Aas over het onderhoud van krabbenscheer vegetaties en het behoud van populaties Groene glazenmaker.

27 november 2014: Zitting bij de rechtbank Noord- Nederland inzake de “Niet Ontvankelijk Verklaring” door de Raad voor Ondernemend Nederland met betrekking tot twee aangiften en verzoeken tot handhaving van de Flora- en Faunawet door waterschap Hunze en Aas. De uitkomst is dat Platform Berend Botje de aangiften en verzoeken tot handhaving intrekt en dat er constructief overleg gevoerd gaat worden met waterschap Hunze en Aas.

1 november 2014 Platform Berend Botje tekent bezwaar aan tegen de afwijzing van het verzoek tot handhaving met betrekking tot de afwijzing van het verzoek tot handhaving van het opnieuw schonen van de sloot bij de Ep Schuilinghstraat te Emmer Compascuum.

31 oktober 2014: Zowel Henk Jaap Meijer als Gerard Dutmer constateren dat in Hoogezand object 50: Sloot ten zuiden van de Dr. A Kuypersingel recent volledig geschoond is en dat alle Krabbenscheer daar verwijderd is.

30 oktober 2014 Platform Berend Botje tekent bezwaar aan tegen de afwijzing van het verzoek tot handhaving met betrekking tot het schonen van de sloot in polder Westerbrink te Veendam door waterschap Hunze en Aas.

28 oktober 2014 Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het schonen van een gedeelte van de Langewijk te Hoogezand-Sappemeer door waterschap Hunze en Aas.

28 oktober 2014 Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het schonen van een gedeelte van het Achterdiep bij de monding van de Langewijk te Hoogezand-Sappemeer door waterschap Hunze en Aas.

9 oktober 2014 Reactie ontvangen van Raad voor Ondernemend Nederland inzake aangifte en verzoek tot handhaving met betrekking het opnieuw schonen van de sloot bij de Ep Schuilinghstraat te Emmer Compascuum door waterschap Hunze en Aas. De Raad voor Ondernemend Nederland wijst de verzoeken af omdat zij meent dat er minder dan 50% van de Krabbenscheer is verwijderd.

30 september 2014: Het dossier Reider Ae gesloten omdat duidelijk is geworden dat onduidelijk zal blijven wat er precies bij de Reider Ae is gebeurd.

25 september 2014: Het dossier Barthelazathe gesloten omdat duidelijk is geworden dat onduidelijk zal blijven wat er precies bij de Barthelazathe is gebeurd.

25 september 2014 Op een bouwvergadering Vijvers en watergangen bespreken Gerard Dutmer en vertegenwoordigers van Groenwerf en gemeente Veendam het komende onderhoud aan de waterpartijen binnen Veendam. Hierbij worden ook de eerste afspraken gemaakt om te komen tot herstel van een aantal verloren gegane Krabbenscheer vegetaties. Na afloop van deze vergadering bezoeken Jan Hoek, van het groenbedrijf, en Gerard Dutmer een groot aantal groeiplaatsen van Krabbenscheer en bespreken ter plekke het geplande en te plannen onderhoud.


23 september 2014 De Raad voor Ondernemend Nederland verklaart Platform Berend Botje niet ontvankelijk inzake de aangifte en het verzoek tot handhaving met betrekking tot het meer dan 75% schonen van het zuidelijk deel van het Borgercompagniesterdiep te Borgercompagnie door waterschap Hunze en Aas en inzake de aangifte en het verzoek tot handhaving inzake de Dalweg 36 te Wildervanksterdallen.

18 september 2014 Reactie ontvangen van Raad voor Ondernemend Nederland inzake aangifte en verzoek tot handhaving met betrekking tot het schonen van een sloot met Krabbenscheer in polder Westerbrink te Veendam. De Raad voor Ondernemend Nederland wijst de verzoeken af omdat zij meent dat er nog heel veel Krabbenscheer op de bodem van de sloot ligt en niet in staat is om te beoordelen of de Flora- en Faunawet is overtreden bij het onderhoud van deze sloot in het Drevenbos te Hoogezand!

16 september 2014 Schrijven ontvangen van mevrouw N. Everts, medewerkster bij de Raad voor Ondernemend Nederland waarin zij Platform Berend Botje bedankt voor zijn betrokkenheid bij de Groene glazenmaker. Fijntjes meent zij Platform Berend Botje er op te moeten attenderen dat de R.v. O. tot nu toe alle aangiften en verzoeken tot handhaving heeft moeten afwijzen bij gebrek aan goede onderbouwing! Zij vraagt Platform Berend Botje bij deze vriendelijk en beleefd om alleen aangifte en verzoek tot handhaving te doen als Platform Berend Botje er zeker van is dat de Flora- en Faunawet is overtreden.

28 augustus 2014: Reactie ontvangen van Raad voor Ondernemend Nederland inzake aangifte en verzoek tot handhaving met betrekking tot het schonen van een sloot met Krabbenscheer in het Drevenbos door de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De Raad voor Ondernemend Nederland wijst de verzoeken af omdat zij meent niet in staat te zijn om te kunnen beoordelen of de Flora- en Faunawet is overtreden.

26 augustus 2014 Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het opnieuw schonen van de sloot bij de Ep Schuilinghstraat te Emmer Compascuum door waterschap Hunze en Aas en tevens een verzoek tot handhaving ingediend.

26 augustus 2014 Platform Berend botje heeft aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het schonen van de waterpartij Reider Ae in Veendam door een ons onbekende partij.

22 augustus 2014 Raad voor Ondernemend Nederland deelt mee de termijn voor het doen van een uitspraak inzake het aangetekende beroep betreffende de Ep Schuilinghstraat te Emmer Compascuum en de sloot bij sportpark Lange leegte te Veendam met zes weken te verlengen.

15 augustus 2014 Platform Berend Botje tekent bezwaar aan tegen de afwijzing van het verzoek tot handhaving met betrekking tot het meer dan 75% schonen van het zuidelijk deel van het Borgercompagniesterdiep te Borgercompagnie door waterschap Hunze en Aas.

7 juli 2014 Reactie ontvangen van Raad voor Ondernemend Nederland inzake aangifte en verzoek tot handhaving met betrekking tot het meer dan 75% schonen van het zuidelijk deel van het Borgercompagniesterdiep te Borgercompagnie door waterschap Hunze en Aas. De Raad voor Ondernemend Nederland wijst de verzoeken af omdat zij meent dat er nog heel veel Krabbenscheer op de bodem ligt en dat daarmee de Flora- en Faunawet niet is overtreden.

5 juli 2014 Platform Berend Botje tekent bezwaar aan tegen de afwijzing van het verzoek tot handhaving met betrekking tot het voor meer dan de helft schonen van een sloot bij de Ep Schuilinghstraat te Emmer Compascuum, tegen de afwijzing van het verzoek tot handhaving met betrekking tot het volledig schonen van een sloot bij sportpark Lange leegte te Veendam door de gemeente Veendam en tegen de afwijzing van het verzoek tot handhaving betreffende de Dalweg 36 te Wildervanksterdallen.

2 juli 2014 Henk Jaap Meijer heeft de besluitvormende vergadering van waterschap Hunze en Aas inzake het Slochterdiep project bijgewoond.

19 juni 2014 Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het schonen van een sloot met Krabbenscheer in het Drevenbos door de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

18 juni 2014 Henk Jaap Meijer en Gerard Dutmer hebben de hoorzitting van waterschap Hunze en Aas inzake het Slochterdiep project bezocht en hebben daar de reactienota van Platform Berend Botje inzake het baggeren van de Slochter Ae toegelicht.

16 juni 2014: Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het schonen van een waterpartij bij de Barthelazathe in Stadskanaal door een ons onbekende partij.

14 juni 2014 Platform Berend Botje dient een Reactienota met betrekking tot: “Ontwerp projectplan inrichting Slochterdiep en zijtakken” in bij waterschap Hunze en Aas.

26 mei 2014 Reactie ontvangen van Raad voor Ondernemend Nederland inzake aangifte en verzoek tot handhaving met betrekking tot het schonen van een Krabbenscheer vegetatie in de Dalweg 36 te Wildervanksterdallen. De Raad voor Ondernemend Nederland wijst de verzoeken af omdat zij op basis van de aangiftes tot de conclusie komt dat er in de drie wijken samen niet meer dan 50% van de Krabbenscheer zou zijn geschoond.

20 april 2014 Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het schonen voor meer dan 75% van het zuidelijk deel van het Borgercompagniesterdiep te Borgercompagnie door waterschap Hunze en Aas.

6 april 2014 Aangifte gedaan bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het volledig schonen van een sloot in polder Westerbrink te Veendam door waterschap Hunze en Aas.

1 maart 2014 Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het deels en volledig schonen van de voormalige veenwijk Dalweg 36 te Wildervanksterdallen door een onbekende dader en daarbij een verzoek tot handhaving ingediend.

27 februari 2014 Reactie ontvangen van Raad voor Ondernemend Nederland inzake aangifte en verzoek tot handhaving met betrekking tot het schonen van een Krabbenscheer vegetatie in Valthermond en het Nieuw diep te Nieuwediep, Emmer Compascuum en in Veendam. De Raad voor Ondernemend Nederland wijst de verzoeken af omdat zij voor de werkzaamheden in Nieuwediep, Emmer Compascuum en Veendam meent niet in staat te zijn om te kunnen beoordelen of de Flora- en Faunawet is overtreden. Van de werkzaamheden in Valthermond is onduidelijk wie daar de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

04 februari 2014 Platform Berend Botje heeft een brief ontvangen van waterschap Hunze en Aas waarin deze schrijft de contacten met Platform Berend Botje voorlopig op te schorten, wegens het feit dat Platform Berend Botje inmiddels drie aangiften en verzoeken tot handhaving heeft gedaan wegens overtreding van de Flora- en fauanwet.

13 januari 2014 Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het schonen van een Krabbenscheer vegetatie in het Nieuwe diep te Nieuwediep door waterschap Hunze en Aas en daarbij een verzoek tot handhaving ingediend.

04 januari 2014 Aangifte gedaan van bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het schonen van een Krabbenscheer vegetatie in Valthermond bij de sluis bij het Natupark door een ons onbekende dader.

Actueel 2013 en vroeger


08 december 2013 Aangifte gedaan bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het voor het volledig schonen van een sloot bij sportpark Lange leegte te Veendam door de gemeente Veendam en hierbij een verzoek tot handhaving gedaan.

08 december 2013 Aangifte gedaan bij de Raad voor Ondernemend Nederland van het voor meer dan de helft schonen van een sloot bij de Ep Schuilinghstraat te Emmer Compascuum door waterschap Hunze en Aas en tevens een verzoek tot handhaving ingediend. Dit is gedaan omdat redelijk overleg met waterschap Hunze en Aas niet mogelijk bleek.

13 september 2013 Veldbezoek door Gerard Dutmer met mevrouw Jeannette van Schaik, van waterschap Velt en Vecht, aan de Runde bij Zwartemeer, Kamerlingswijk, zijwijk bij Bargerveen en wijk Hospers in Zwartemeer. Hierbij worden afspraken gemaakt over het beheer van de Krabbenscheer vegetaties.

26 december 2012: Geconstateerd dat waterschap Hunze en Aas gedeeltelijk heeft voldaan aan de opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit om een deel van de verwijderd Krabbenscheer in het Nieuwediep te Nieuwediep terug te plaatsen.

20 december 2012: aanvullende foto’s opgestuurd inzake de aangifte Nieuwediep.

10 december 2012 Aangifte gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit van het volledig schonen van de vakken 2 en 3 van het Nieuwe Diep te Nieuwediep.

13 september 2012 Antwoord ontvangen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit inzake de melding van Voorste Kamp te Stadskanaal, die constateert dat er meer dan 25% van de Krabbenscheer is blijven staan en dat hiermee de Flora- en Faunawet niet is overtreden.

01 augustus 2012 Melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit van het volledig schonen van een waterpartij bij de Voorste Kamp in Stadskanaal door de gemeente Stadskanaal.

11 juli 2012 Veldbezoek met drie leden van de onderhoudsdienst van waterschap Hunze en Aas naar Pagediep, Drouwenermond en Nieuwe diep.

09 juli 2012 Veldbezoek van Gerard Dutmer met ecoloog Uko Vegter van waterschap Hunze en Aas naar Pagediep, Drouwenermond en Nieuwe diep.

06-07-2011 Veendamochtend: 10.30 – 11.00 bespreking van Gerard Dutmer met de heer Arjan Blaauw van de gemeente Veendam, gesproken over een voorstel voor het onderhoud van Krabbenscheer in Veendam.

21 juli 2011 Gerard Dutmer constateert dat in het Pagediep bij Veenhuizen de Krabbenscheer vegetatie vrijwel volledig is verwijderd. Deze dag werd ook geconstateerd dat in Drouwenermond alle Krabbenscheer was verwijderd. In beide gevallen was waterschap Hunze en Aas de dader. Uit coulance is hiervan geen aangifte gedaan maar contact opgenomen met het waterschap.

03-06-2011 Op verzoek van waterschap Hunze en Aas heeft Gerard Dutmer deze vrijdag het Tripscompagniesterdiep in Tripscompagnie helemaal bekeken op het voorkomen van Krabbenscheer, dit i.v.m. gepland groot onderhoud. Er is geen Krabbenscheer aangetroffen.

08 december 2010 Gerard Dutmer heeft een bespreking gehad met twee vertegenwoordigers van de gemeente Stadskanaal over de Groene glazenmaker en de Flora- en faunawet en hoe hier mee om te gaan, om te komen tot een goede bescherming van het leef- en voortplantingsgebied van deze zwaar beschermde soort. Het gesprek verliep helaas in een onaangename sfeer waarbij de vertegenwoordigers van de gemeente duidelijk lieten blijken niet gediend te zijn van inmenging van buitenaf.

28 oktober 2010 Op verzoek van waterschap Hunze en Aas heeft Gerard Dutmer het Achterdiep in Hoogezand – Sappemeer vanaf Winkelhoek- oostelijk eind bekeken op Krabbenscheer i.v.m. gepland baggeren in 2011. Geen Krabbenscheer meer gezien – te laat in seizoen en te slecht weer.

28 september 2010 Gerard Dutmer heeft een bespreking met de heer Uko Vegter van waterschap Hunze en Aas over het onderhoud aan Krabbenscheer vegetaties. De bespreking verliep in een prettige en constructieve sfeer en er wordt een positieve uitwerking van op de aantallen groene glazenmakers van verwacht.

16juli 2010 Gerard Dutmer heeft contact gehad met waterschap Hunze en Aas over het recent volledig schonen van het Beneden Westerdiep te Veendam. Het resultaat was onvoldoende waarop besloten wordt aangifte te doen.

15 juli 2010 Gerard Dutmer constateert dat in Veendam het Beneden Westerdiep voor 100 % geschoond is door waterschap Hunze en Aas.

07 april 2010 Gerard Dutmer heeft een bijeenkomst op het gemeentehuis Veendam met Wim Mulder en Jonnie de Ruiter, medewerkers van de gemeente die het onderhoud van de waterpartijen voor hun rekening nemen. Deze bijeenkomst verliep in een positieve en zeer prettige sfeer.

01 april 2010 Gerard Dutmer heeft natuurmonumenten in noord Drenthe geadviseerd over de aanleg van petgaten. In juli 2011 zijn er elf petgaten voor Groene glazenmaker aangelegd volgens dit advies.

13 maart 2010 Gerard Dutmer heeft een lezing gegeven aan leden van de Nederlandse Vereniging van Libellenonderzoekers te Zwolle over Groene glazenmakers en Krabbenscheer in de Veenkoloniën.

17 mei 2009 Henk Jaap Meijer woont een voorlichtingsbijeenkomst bij in Wildervank over het “Krabbenscheer vriendelijk” baggeren van het noordelijk gedeelte van het Westerdiep, georganiseerd door de gemeente Veendam i.s.m. ingenieursbureau Tauw. Er komen helaas geen aanwonenden.

18 november 2008 Reactie van de gemeente Veendam op het schrijven van 14 september 2008 van Platform Berend Botje inzake het baggeren van het Westerdiep in Wildervank en de aanwezigheid van Krabbenscheer aldaar. Gemeente Veendam zegt toe dat er ten noorden van de 5e laan Krabbenscheer vriendelijk gebaggerd zal gaan worden.

10 november 2008 Platform Berend Botje bespreekt samen met ingeneursbureau Tauw en gemeente Veendam de situatie in het Westerdiep en de mogelijkheden om leefgebied van Groene glazenmaker te sparen.

14 september 2008 Platform Berend Botje maakt de gemeente Veendam erop attent dat er in het Westerdiep te Wildervank, waar gebaggerd zal gaan worden, leefgebied van de Groene glazenmaker voorkomt.