Persberichten  en  publicaties

Klik hier voor persberichten recent.

Persberichten en publicaties


Persbericht 3

Enorme opsteker voor Groene Glazenmaker

25 augustus 2007

Het is gelukt prachtige filmopnames te maken van ei-afzettende libellenvrouwtjes Groene Glazenmaker, op het geplande tracé van het Westerdiepsterdalkanaal. De DVD's zijn inmiddels verstuurd naar de Veendammer Commissie voor Bezwaarschriften, het Ministerie van LNV, de Dienst Landelijk Gebied - Regio Noord, Adviesburo voor ecologie Bakker en het Dagblad van het Noorden. Dit is het onweerlegbare bewijs dat deze uiterst zeldzame, strikt beschermde libelle zich hier definitief heeft gevestigd. Een ijzersterk argument, in de zich alsmaar voortslepende bezwarenprocedure tegen het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Hoogezand. Tot nu toe waren er alleen foto's van Krabbenscheer beschikbaar, daar komen nu deze nieuwe 20 minuten durende filmopnames bij. De Provincie Groningen moet bij eventuele aanleg van het verbindingskanaal de aanwezige Krabbenscheer en Groene Glazenmaker ontzien, dit is vastgelegd in de Flora- en faunawet en in een tweetal door Nederland ondertekende internationale verdragen. Aangezien door diverse maatregelen van het waterschap de waterkwaliteit voortdurend verbetert, zal de aanwezige flora en fauna er sterk op vooruitgaan. Uiteindelijk zal er niet op het huidige traject gevaren kunnen worden, omdat ook HISWA de gedragscode voor de Groene Glazenmaker heeft ondertekend. Weggegooid geld dus, waarvoor Platform Berend Botje vanaf het begin heeft gewaarschuwd. Omdat we op tijd onze argumenten in de procedures kenbaar hebben gemaakt, staan we er nu ijzersterk voor. Het nieuwe materiaal komt tevens goed van pas in de beroepsprocedure bij de arrondissementsrechtbank te Groningen tegen het kappen van 120 bomen aan de Kielsterachterweg. Zolang de bezwarenprocedure tegen het Voorontwerp Bestemmingsplan Hoogezand loopt kan er namelijk niet gekapt worden. Omdat Provincie Groningen zich blindstaart op Buro Bakker uit Assen, die er maar niet in slaagt de aanwezigheid van Groene Glazenmaker vast te stellen, heeft Platform Berend Botje het initiatief definitief naar zich toe getrokken. Nadat we eerder deze zomer in de Groninger Veenkolonien wereldwijd unieke aantallen Groene Glazenmaker hebben waargenomen, wordt binnenkort het masterplan Veenkolonien gepresenteerd. Dit plan borduurt voort op het 'Herstelplan Groene Glazenmaker in Groningen' waarin al in 2000, nota bene door de Provincie Groningen zelf, de omgeving van Veendam en Stadskanaal als prioritaire gebied voor beschermingsmaatregelen is aangewezen. De recreatievaart kan ondertussen gewoon via Kieldiep, Annerveenschekanaal Eexterveenschekanaal van het Zuidlaardermeer naar Oost Groningen en Duitsland varen. Onderweg kan men via de sluis aan de noordzijde het Zeilmeer bij Langebosch aandoen.
drs. Henk Jaap Meijer Stichting Platform Berend Botje - Kiel Windeweer

Persbericht 2

Honderd exemplaren van de groeneglazenmaker in omgeving Veendam en in project: Van Turf naar toervaart

13 augustus 2007 Geachte Raadsleden, Enkele maanden geleden heb ik U geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. onze bezwaren tegen aanleg van het Westerdiepsterdalkanaal en de aanwezigheid van de waterplant Krabbenscheer in combinatie met de rode lijst libellensoort Groene Glazenmaker. Omdat de Provincie Groningen er niet in slaagt om een gedegen inventarisatie te maken van bovengenoemde soorten in de omgeving Veendam en op het genoemde traject, heb ik aanvankelijk zelf en daarna met een ervaren spotter van de Libellenwerkgroep Groningen de omgeving Veendam geinventariseerd. U kunt de resultaten vinden op onderstaande webpagina. http://waarneming.nl/gebruiker.php?id=13943&tab=wn De resultaten zijn uniek. Veendam en omgeving is een uitgesproken habitat voor Groene Glazenmaker, we hebben ongeveer 100 exemplaren waargenomen. Nergens in Nederland en vrijwel nergens in Europa en de rest van de wereld zijn op 1 dag zoveel Groene Glazenmakers waargenomen. Bovengenoemde publicatie op de website www.waarneming.nl zal andere waarnemers stimuleren om de komende weken een kijkje te gaan nemen en hun waarnemingen ook in te zenden.

Op deze manier zal een betrouwbaar overzicht ontstaan, dat onze argumenten kan ondersteunen. Omdat Groene Glazenmaker in Augustus als libel rondvliegt, kunt U zelf deze maand nog de waarnemingen controleren. U kunt natuurlijk ook een gespecialiseerd buro opdracht geven mijn waarnemingen na te gaan. Indien gewenst kan ik hierbij ondersteunen. Omdat op het geplande verbindingstraject Krabbenscheer op grote schaal voorkomt en inmiddels de eerste mannelijke Groene Glazenmaker is waargenomen, krijgt U problemen met de verdere aanleg van het kanaal, baggerwerkzaamheden in het Kieldiep voor P. Venemakade 225 en wijziging van het bestemmingsplan buitengebied Hoogezand. Namens de onlangs opgerichte stichting Platform Berend Botje is al bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen kap van meer dan 100 bomen aan de Kielsterachterweg, nodig voor aanleg van het kanaal. Deze bomenkap wordt namelijk overbodig. Aangezien de HISWA een gedragscode heeft ondertekend voor gebieden waar Krabbenscheer en Groene Glazenmaker voorkomen is vaarrecreatie op het geplande traject niet mogelijk. In overleg met het waterschap Hunze en Aa's moet een onderhouds- en beschermingsplan worden uitgewerkt voor de plekken waar we onze waarnemingen hebben gedaan. Stichting Platform Berend Botje stelt voor om hier libellenreservaten voor Groene Glazenmaker in te richten.
Met vriendelijke groet,
drs. Henk Jaap Meijer Stichting Platform Berend Botje - Kiel Windeweer

Persbericht 1
Vragen en antwoorden

Platform Berend Botje is opgericht door gedupeerde aanwonenden van het Kieldiep, het Annerveenschekanaal en het Grevelingskanaal, omdat ze ontevreden zijn over de gevolgen van de herinrichtingswet. In deze ´Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien´ uit 1977 hebben de provincies Groningen en Drenthe met de waterschappen afgesproken dat diverse kanalen onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen aan de waterschappen. Uitvoering van de herinrichtingswet werd vervolgens uitbesteed aan deelgebiedscommissies. Hierin zijn het waterschap, het kadaster en de boeren goed vertegenwoordigd, zij hebben dan ook prima zaken gedaan. De groep particuliere aanwonenden van genoemde kanalen is totaal niet betrokken geweest bij de uitvoering van werkzaamheden van de deelgebiedscommissies. Daardoor zijn hun belangen letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Na de start van de herinrichtingswet zijn politici uit de provincies Groningen en Drenthe zeer nalatig opgetreden. Men had uiteraard de deelgebiedscommissies regelmatig moeten controleren op de uitvoering en particuliere inwoners moeten beschermen tegen ongewenste consequenties van een wet die de rechten van aanwonenden zo sterk inperkt. Dit is helaas onvoldoende opgepakt. Nadat gestart is met het vervangen van beschoeiingen en de geldelijke regelingen worden afgehandeld, wordt pas duidelijk hoe desastreus de gevolgen voor bepaalde aanwonenden zijn.In artikel 83 van de herinrichtingswet is aangegeven dat direct na de toedeling de kavelgrenzen door het kadaster uitgezet dienen te worden. Dit had in 1997 moeten gebeuren maar heeft niet plaatsgevonden, waardoor aanwonenden nooit geattendeerd zijn op de werkelijke hoeveelheid ingeleverde grond. De deelgebiedscommissie heeft hier dus een procedurefout gemaakt!
Daarbij komt dat gelijktijdig met de trage uitvoering van de herinrichtingswet het project ´Van Turfvaart naar Toervaart´ is opgestart. Deze combinatie maakt het moeilijk het totaalplaatje te overzien, de plannen zijn bovendien tussentijds regelmatig gewijzigd. Platform Berend Botje heeft veel waardering voor de enorme inzet van vrijwilligers van de diverse verenigingen voor dorpsbelangen en de goede resultaten die men hier voor de dorpen realiseert. Het blijkt echter dat deze verenigingen bij controversiele onderwerpen terughoudend zijn om een standpunt in te nemen. Men is begrijpelijkerwijs bang leden en draagvlak te verliezen. In deze specifieke gevallen blijkt het noodzakelijk dat betrokkenen zelf initiatieven ontplooien en opkomen voor hun belangen. Platform Berend Botje heeft momenteel twee speerpunten, waarop ze haar activiteiten concentreert. Allereerst stellen we voor om de onteigening van de zogenaamde drie meter stroken ongedaan te maken.  Voor het waterschap kan dit geen probleem zijn, omdat het kennelijk aan het zeilmeer bij Langebosch en bij de Semslinie ook geen probleem is om stroken aan het water niet in eigen bezit te hebben. Wij zullen contact opnemen met provinciale politici om met hun steun, dit voorstel te realiseren. Zij hebben indertijd de problemen veroorzaakt, en kunnen nu ook zelf oplossingen bieden. Daarnaast willen we bestaande flora en fauna op het aan te leggen vaartraject in Groningen en Drenthe zoveel mogelijk beschermen tegen de effecten van nieuwe vaarrecreatie in het gebied. Een goed voorbeeld hiervan is ons initiatief om de aanwezige waterplant Krabbenscheer en de hiervan afhankelijke libelle Groene Glazenmaker op het tracé van de nieuwe vaarverbinding tussen Kieldiep en zeilmeer bij Langebosch te vrijwaren van vernielingen door toervaarders. Wij hebben provincie en gemeente gevraagd van de aanleg van dit kanaal af te zien. Tevens is bezwaar aangetekend tegen ´het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied´ van de gemeente Hoogezand Sappemeer. Een advocaat die gespecialiseerd is in milieuzaken zal deze bezwaarprocedure actief begeleiden. Actuele informatie betreffende deze speerpunten is uitgewerkt op onze vernieuwde webpagina www.platformberendbotje.nl. Ons draagvlak is aanzienlijk, hetgeen o.a. is gebleken tijdens een vergadering voor aanwonenden die we begin 2007 in Eexterveenschekanaal hebben gehouden.

Ook tijdens informatiebijeenkomsten van de Deelgebiedscommissie is duidelijk geworden dat de onvrede over de gevolgen van de herinrichtingswet groot is. Bovendien is in diverse gedragscodes en beschermingsplannen van respectievelijk het Ministerie van LNV, de Provincie Groningen en de Vlinderstichting aangegeven dat men Krabbescheer en Groene Glazenmaker actief wil beschermen [1-5]. Ons voorstel om af te zien van het verbindingskanaal sluit aan bij deze initiatieven en regelgeving. Via onze webpagina kan men contact opnemen en eventueel zelf milieucampagnes op het vaartraject starten. Binnenkort zal een gironummer worden geopend, waarop donaties kunnen worden gestort. Dit geld zal gebruikt worden om de webpagina en lopende activiteiten te financieren.

 

 

 

Referenties: Referenties: 1. Herstelplan Groene Glazenmaker in Groningen. R. Ketelaar en B. van de Wetering - De Vlinderstichting, Wageningen (opdrachtgever Provincie Groningen), December 2000. Download PDF. 2. Beschermingsplan Groene Glazenmaker 2002 - 2006. Rapport Directie Natuurbeheer nr 2001/015, Wageningen, 2001, ISSN 1568 - 1912 (opdrachtgever Ministerie LNV). PDF download (432K) 3. Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen. Unie van Waterschappen - 28 Oktober 2005. PDF download (269K) 4. Gedragscode Recreatie - Flora en Faunawet. Recron en HISWA, 27 Juli 2005. PDF download ( 604K) 5. Krabbescheer en Groene Glazenmaker in de Provincie Utrecht, maart 2003. Bureau Natuurbalans, Limes Divergens - Nijmegen.PDF download

Klik hier voor persberichten recent