Homepage Platform Berend Botje
Missie: Bescherming Groene glazenmaker en Krabbenscheer.

Stichting Platform Berend Botje wil bereiken dat de in de vrije natuur van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel voorkomende zwaar beschermde libel Groene glazenmaker en de plant waarin deze libel haar eieren legt Krabbenscheer, die bescherming krijgt waar deze volgens de Flora- en faunawet en de Gedragscode Flora-en faunawet voor waterschappen recht op heeft. Dat de populaties Krabbenscheer, en daarmee Groene glazenmaker, in deze drie provincies niet langer worden aangetast of zelfs vernietigd.

Daarnaast wil Stichting Platform Berend Botje bereiken dat door menselijk toedoen verloren gegane populaties van Krabbenscheer en Groene glazenmaker worden hersteld of gecompenseerd.

Zo wil Stichting Platform Berend Botje bereiken dat de Groene glazenmaker in deze drie provincies een goede toekomst tegemoet gaat en flink in aantal kan toenemen, zowel in aantal populaties als in aantal individuen.

waarnemingen in nederderlandGroene glazenmaker: verspreiding in Nederland (rode vlekjes) tot en met 2014. Ontleend aan de website: www.waarneming.nl

Stichting Platform Berend Botje wil dit realiseren door:

  • het inventariseren van de drie provincies op het voorkomen van populaties Krabbenscheer en Groene glazenmaker

  • het monitoren van de gevonden populaties

  • middels deze webpagina, persberichten en krantenartikelen willen we de aandacht vestigen op onze activiteiten

  • het bestuderen van de Groene glazenmaker en Krabbenscheer in de ruimste zin van het woord.

  • in goed overleg met alle instanties die zich met het beheer van oppervlakte water bezig houden proberen te komen tot een optimale wijze van beheer van de populaties Krabbenscheer en Groene glazenmaker en zijn leefomgeving op het land.

  • het geven van advies, gevraagd en ongevraagd, aan alle instanties die zich met het beheer van oppervlakte water in deze drie provincies bezig houden en daarmee te maken hebben met populaties Krabbenscheer en Groene glazenmaker.

  • het voeren van gerechtelijke procedures


NIEUWS
28 februari 2017
Nieuwe hoorzitting Raad van State

Op maandag 10 april 2017 is een tweede hoorzitting gepland over de compensatie voor de krabbenscheerpopulatie in het Westerdiepsterdallenkanaal. Deze zaak loopt nu al meer dan 8 jaar.

28 februari 2017


Activiteiten overzicht 2016.
28 februari 2017
Het uitgebreide overzicht van de activiteiten in het jaar 2016.


25 januari 2017 Op Inventarisaties en Monitoring staat onder het kopje Beknopte overzichten een samenvatting van aantallen planten krabbenscheer en vindplaatsen van groene glazenmakers in de volgende gemeenten en plaatsen: Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Muntendam, Pekela, Stadskanaal, Valthermond, Veendam, Wildervank, Nieuwediep.

27 december 2016

Op de pagina Inventarisaties en monitoring staat in de linker kolom een uitgebreid overzicht van de nieuwste inventarisatie van 2016 en eerder. Tevens staat in de rechter kolom onder het item van de verdwenen krabbenscheervelden een totaal overzicht van de veenkolonien in pdf-vorm.


december 2016 dvhn publicatie 21-12-16Lees verder...

provincietraineert Lees verder...

tweespaltprovincie-waterschap Lees verder...


juli 2016 krabbenscheer in Westerdiepsterdallenkanaal Lees verder...

juli 2016
krabbenscheer bedreigt
Lees verder...
mei 2016
nieuwe adviezen voor beheer van krabbenscheer vegetaties
Samenvatting
Uit een langdurig onderzoek naar de biotoop van groene glazenmakers in de Veenkoloniën is gebleken dat niet eenvormige, uitgestrekte krabbenscheer vegetaties de ideale biotoop van groene glazenmakers vormen, maar dat een mozaïek van krabbenscheer velden en veldjes en losse planten de ideale biotoop vormt voor groene glazenmakers. Het blijkt mogelijk om krabbenscheer vegetaties in zes groepen, in opklimmende mate belangrijkheid, voor groene glazenmakers, in te delen. Het blijkt zinvol om het beheer van krabbenscheer vegetaties op een andere wijze uit te voeren, waarbij gestreefd kan worden om de eenvormige, uitgestrekte, GG-1 klasse krabbenscheer vegetaties om te zetten naar meer gevarieerde, GG-3 of GG-4 klasse, krabbenscheervegetaties. In stedelijke gebieden, waar aanwonenden moeite hebben met de aanwezigheid van krabbenscheer vegetaties zou, na baggeren, de plaatsing van geschikte plantenbakken met krabbenscheer planten in het water een mogelijke en duurzame oplossing kunnen zijn.
Inclusief 3 excel-sheets met uitgebreide onderbouwing van het onderzoek.
Lees verder op inventarisaties en monitoring

september 2015
Een onderzoek aan Krabbenscheer:
Bepaling van het aantal planten per m2,
Het meten van hoeveelheden van krabbenscheerplanten
Op de pagina's Inventarisaties en monitoring staan de resultaten van een onderzoek over het meten hoeveelheden krabbenscheerplanten.
Krabbenscheeroverzicht 2015

Plm. 836.038 krabbenscheerplanten zijn verdwenen
Tot en met 2015 zijn er op 225 plaatsen krabbenscheer vegetaties gevonden en kortere of langere tijd gemonitord in een gebied van ongeveer 900 km2.
Zie tabel 1. op Inventarisaties en monitoring


Activiteiten overzicht 2015.
Het uitgebreide overzicht van de activiteiten in het jaar 2015.


Krabbenscheer, het definitieve overzicht 2015.

Het definitieve overzicht van de inventarisaties in het jaar 2015 is gereed.
De nummers komen overeen met die van de overzichten. KS = Krabbenscheer


22 april 2015.
Lopend onderzoek:
Het tellen van huidjes van Groene glazenmakers op Krabbenscheervelden.
Op dit moment loopt een langdurig onderzoek naar de aantallen uitsluipende Groene glazenmakers op de diverse soorten Krabbenscheervegetaties in de Veenkoloniën van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel.
Lees meer op ....


18 februari 2015

Raad van State weigert ontheffing voor Westerdiepsterdalkanaal

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (18 februari 2015) zelf ontheffing geweigerd voor het Westerdiepsterdalkanaal in Hoogezand-Sappemeer. Het gaat om een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet die de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in juni 2008 verleende aan de provincie Groningen voor de aanleg van het kanaal.
Aanleg Westerdiepsterdallenkanaal
Stichting Platform Berend Botje was tegen de ontheffing in beroep gekomen bij de Raad van State.

Lees verder alle berichten op Actueel.

Publicaties
Stichting Platform Berend Botje is uitermate verheugd over de uitspraak van de RvS, waarin na 7 jaar procederen de aanvraag voor ontheffing zoals bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet voor het project “Aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal” wordt afgewezen. Dit betekent dat in feite alle werkzaamheden aan het kanaal illegaal zijn uitgevoerd en de staatssecretaris een nieuw besluit op ons handhavingsverzoek moet nemen. We wachten dit besluit af en zullen gepast reageren.
Deze uitkomst laat zien dat een lange adem en vakkundige ondersteuning van Advocatenkantoor Hoen uit Gorredijk, die onder andere is gespecialiseerd in natuurbeschermingsrecht, uiteindelijk de doorslag geven.....enz.
Overzicht van persberichten en publicaties.De belangrijkste Krabbenscheerlocaties

Onder de link Inventarisaties-Monitoring staat een uitgebreide lijst met krabbenscheerlocaties in de provincies, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daar vindt u ook de opsomming van bedreigde en reeds vernietigde locaties. Meer dan 20 pdf's geven gedetailleerde informatie.